ดอยสุเทพ

พิมพ์

วัดพระธาตุดอยสุเทพ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "วัดดอยสุเทพ" นั้นที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของชาวเชียงใหม่
มีฐานะเป็นพระอารามหลวง ชั้นราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ (สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3050 ฟุต)
อยู่เลขที่ 124 บ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 ตำบลดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีที่ดินตั้งวัด 36 ไร่
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หรือดอยปุย ที่นักท่องเที่ยวได้ชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง
เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเชียงใหม่ทั้งเมือง