วัดต้นเกว๋น

พิมพ์

วัดต้นเกว๋น หรือวัดอินทราวาส เป็นวัดเก่าแก่สวยงาม และรักษาเอกลักษณ์ล้านนาไว้ออย่างสมบูรณ์ สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2399-2412
ต้นเกว๋นเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งตามภาษาพื้นเมืองล้านนา ซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่สร้างวัด จึงได้ชื่อวัดครั้งแรกว่า "วัดต้นเกว๋น"
ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "วัดอินทราวาส" มาจากชื่อของเจ้าอาวาสที่สร้างวัดผสมกับคำว่าเจ้าอาวาส (อินทร์+อาวาส)
ความสำคัญคือ เป็นวัดที่ใช้เป็นสถานที่พักขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุจาก อำเภอจอมทอง มานครเชียงใหม่ ซึ่งสมัยก่อนถือว่าเป็นประเพณีของเจ้าหลวงเชียงใหม่